ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะคุ้มครองผู้เอาประกันที่มีช่วงอายุตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

Posted by admin on February 26, 2019as ,

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะคุ้มครองผู้เอาประกันที่มีช่วงอายุตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของทิพยประกันภัย จะคุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุระหว่าง 15 – 60 ปีบริบูรณ์

ประกัน อุบัติเหตุส่วนบุคคลจะไม่รับประกันบุคคลที่ประกอบอาชีพซึ่งมีความเสี่ยงระดับ 3 และ 4 แบ่งออกเป็น

อาชีพที่มีความเสี่ยงระดับ 3 เช่น ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานช่างหรือทำงานกับเครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ผู้ขนส่ง

อาชีพที่มีความเสี่ยงระดับ 4 เช่น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นพิเศษ

ซึ่งสามารถระบุให้ชัดเจนคืออาชีพดังต่อไปนี้

จักรยานยนต์รับจ้าง
คนงานก่อสร้าง
ช่างยนต์
กรรมกร
พนักงานเหมือง
ชาวประมง
พนักงานทำความสะอาดกระจก
ช่างไฟฟ้า
ยาม
พนักงานดับเพลิง
สตั๊นท์แมน
พนักงานขับรถโดยสาร
คนขับรถแท็กซี่
คนขับรถขนส่งประจำทาง
นักแข่งรถ

นักมวย
นักประดาน้ำ
นักปีนเขา
พนักงานขุดเจาะ
คนขับเรือ
อาสาสมัครกู้ภัย
พนักงานติดตั้งเสาอากาศ
พนักงานติดตั้งป้ายโฆษณา
นักศึกษาแผนกช่าง
พนักงานส่งเอกสาร
คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส
พนักงานเช็ดกระจกบนตึกสูง
หรืออาชีพที่มีความเสี่ยงระดับเดียวกัน